Nutné byrokratické minimum

Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

(příloha č. 2 k závazné objednávce na fotografický kurz)

 

1)     Úvodní ustanovení

a.      Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny fotografické kurzy, jejichž pořadatelem je Jiří Benda, Na Výšině 3274, Havlíčkův Brod, 580 01, IČ.: 76453774 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „pořadatel“)

b.      Fotografickým kurzem se zde rozumí lektorská činnost obsahově zaměřená na výuku teoretických i praktických dovedností v žánru fotografie, především pak krajinářské fotografie. Fotografický kurz může být také pořadatelem uváděn podobnými termíny: fotokurz, workshop nebo fotoexpedice v závislosti na charakteru použitého komunikačního média a účelu zveřejnění (např. zkrácení termínu fotografický kurz na fotokurz v rámci reklamy apod.). Uvedenými termíny se ale vždy rozumí fotografický kurz pořádaný pořadatelem v ČR nebo zahraničí (dále jen „kurz“)

c.      Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky kurzu uzavřené mezi pořadatelem a zákazníkem

2)     Účastníci smluvního vztahu

a.      Pořadatel – Jiří Benda, IČ.: 76453774

b.      Zákazník – přímý účastník kurzu nebo osoba, která pro přímého účastníka kurz objednává (klient) například jako dar nebo teambuilding

c.      Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“)

3)     Předmět smluvního vztahu

a.      Kurz pořádaný pořadatelem na území ČR a v zahraničí

4)     Vznik smluvního vztahu a jeho obsah

a.      Zákazník si vybere kurz(y) prostřednictvím webové stránky nebo sociálních sítí pořadatele, na které se chce přihlásit

b.      Přihlášení je možné písemně nebo elektronicky s využitím formulářů na webu nebo e-mailem nebo zprávou přes sociální sítě

c.      Pořadatel obratem zašle zákazníkovi dokument „Závazná objednávka na fotografický kurz“ a jeho přílohy. Zákazník se s těmito dokumenty seznámí a vyplní tuto objednávku, kterou zašle zpět pořadateli. Přílohami jsou „Příloha 1“ (podrobné informace o kurzu a program) a „Příloha 2“ (Všeobecné smluvní podmínky)

d.      Tato objednávka se stává závaznou ze strany pořadatele až okamžikem připsání zálohy na účet pořadatele. Datum splatnosti zálohy je stanoveno vždy do 3 kalendářních dnů od podpisu objednávky

e.      Obsah smluvního vztahu se týká pouze kurzu

5)     Cenové a platební podmínky

a.      Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu kurzu před jeho zahájením a to v termínech, které jsou stanoveny v Závazné objednávce na fotografický kurz. Nestane-li se tak, zaniká tímto smluvní vztah a zákazník tedy nemá nárok na objednané služby. V takovém případě propadá zaplacená záloha bez náhrady.

b.      Zaplacením ceny se rozumí datum připsání částky na účet pořadatele

c.      Výše zálohy a doplatku a jejich splatnost je vždy stanovena v Závazné objednávce na fotografický kurz

d.      Pořadatel nepřijímá žádné platby v hotovosti

6)     Práva a povinnosti zákazníka

a.      Povinností zákazníka je pravdivě a včas informovat pořadatele o všech skutečnostech týkajících se kurzu, které jsou důležité, a které jsou zákazníkovi známy

b.      Zákazník je povinen uvést veškeré údaje požadované pořadatelem pravdivě. Pokud tak neučiní, může to být důvodem vyloučení nebo nepřijmutí na kurz.

c.      Zákazník má právo využit program kurzu zcela nebo jen z části – program kurzu je dobrovolný

d.      Zákazník je povinen dbát oprávněných pokynů pořadatele a být součinný při řešení všech nastalých situací

7)     Práva a povinnosti pořadatele

a.      Pořadatel je povinen pravdivě, řádně a včas informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se kurzu, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou pořadateli známy

b.      Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů zákazníka a zacházet s těmito údaji jen pro potřeby zajištění sjednaných služeb

c.      Pořadatel má povinnost zajistit, aby kurz proběhl ve sjednaném rozsahu a termínu, a to minimálně v kvalitě obvyklé pro tento druh lektorské činnosti

d.      Pořadatel má právo kurz zrušit a nepořádat. V takovém případě se řídí bodem 8)c.

e.      Pořadatel má právo z kurzu vyloučit nebo na něj nepřijmout zákazníka, který porušuje dobré mravy, chová se agresivně nebo je pod vlivem návykových látek a svým chováním ohrožuje sebe nebo okolí. V takovém případě nepřísluší zákazníkovi žádná náhrada

8)     Storno podmínky

a.      Při zrušení účasti ze strany zákazníka do 30 kalendářních dní u kurzu v zahraničí a 14 kalendářních dní u kurzu v ČR před začátkem kurzu bude vrácen celý zaplacený doplatek a 50 % ze zaplacené zálohy

b.      Při zrušení účasti ze strany zákazníka méně než 30 kalendářních dní u kurzu v zahraničí a 14 kalendářních dní u kurzu v ČR před začátkem kurzu bude vystaven voucher v ceně zaplaceného doplatku na jakýkoliv kurz pořádaný pořadatelem v následujících 180 kalendářních dnech od zrušení účasti. Zaplacená záloha ale propadá celá pořadateli

c.      Při zrušení kurzu ze strany pořadatele (například nebude naplněna minimální kapacita kurzu – 4 osoby) budou veškeré zaplacené platby zákazníkovi vráceny nebo si zákazník může vybrat převedení alikvotní částky na jakýkoliv jiný kurz pořádaný pořadatelem v průběhu následujích 180 kalendářních dnech od oznámení zrušení kurzu. Zákazníkovi však nepřísluší žádná další náhrada

d.      Pořadatel si vyhrazuje právo posunout termín konání kurzu v zahraničí, nejvýše však o dva kalendářní dny z důvodu změny letového řádu (cílem tohoto opatření je snaha pořadatele zajistit, aby měli zákazníci možnost dopravit se na kurz z hlavního českého letiště – Letiště Václava Havla Praha – v den začátku kurzu). V takovém případě bude změna konzultována se zákazníkem nejpozději 60 kalendářních dní před začátkem kurzu. Pokud zákazník nebude se změnou souhlasit, například nebude mít možnost změnit dovolenou v práci, bude vystaven voucher v celkové již zaplacené ceně  na jakýkoliv kurz pořádaný pořadatelem v následujících 365 kalendářních dnech od zrušení účasti

e.      Zákazník má povinnost uplatnit voucher – tedy přihlásit se na náhradní kurz do 30 dní od jeho vystavení a zároveň pořadatel má povinnost seznámit zákazníka se všemi pořádanými kurzy v průběhu 180 kalendářních dní od vystavení voucheru

f.       Pořadatel může stanovit další storno podmínky v souvislosti se zdravotní situací ve světe. Ty však musí být uvedeny v Příloze 1 k Závazné objednávce na fotografický kurz a musí být stanoveny při vypsání kurzu

9)     Reklamace

a.      Zákazník má právo vznést reklamaci pokud: pořadatel nezajistí průběh kurzu ve sjednaném rozsahu nebo pokud bude kurz zjevně nízké kvality než je v takových kurzech obvyklé

b.      Tato reklamace musí být oznámena nejpozději na konci kurzu a musí být písemně nebo elektronicky, kde bude přesně popsán důvod vznesení reklamace.

c.      Pořadatel se bude reklamací zabývat jen, pokud bude její důvod určitý a srozumitelný

d.      Důvodem reklamace není: zásah vyšší moci (například počasí během kurzu) a další okolnosti, které nemůže pořadatel nijak ovlivnit; nevyužije-li zákazník zcela nebo z části objednané služby z vlastní vůle

10)  Závěrečná ustanovení

a.      Podpisem Závazné objednávky na fotografický kurz mimo jiné zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, že jim v plném rozsahu porozuměl a akceptuje je bez výhrad.

b.      Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021

 

V Havlíčkově Brodě dne 1. 1. 2021

Jiří Benda